หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะเภสัชศาสตร์
สํานักงานเลขานุการ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน*
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
* หน่วยงานในกำกับ


   หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
Department of Pharmacy Practice

หัวหน้าผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
บุคลากร52 ท่าน   รายชื่อ  ,  รูปภาพ
เว็บไซต์http://admin.pha.nu.ac.th/agencies_content.php?n_id=1
โทรศัพท์0-5596-3620, 3621
โทรสาร0-5596-3731


 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th