รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
โทรศัพท์ : 0 5596 3682,1875
อีเมล : jarupav@nu.ac.th

งานบริหาร

  • ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี , คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัย

การศึกษา

  • 2545 : PhD (Medico-Pharmaceutical Sciences) , Kyushu University , Japan
  • 2539 : เภสัชศาสตร์ (เภสัชอุตสาหกรรม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • 2536 : เภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

  • Cosmetic Sciences : New activity and formulation
  • Scaffold for Tissue Engineering : Cartilage and skin

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

  • 2551 : Excellence Oral Presentation Award , มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2549 : Excellence Oral Presentation Award , มหาวิทยาลัยนเรศวร

การรับเครื่องราชฯ

  • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2545 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand