รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
โทรศัพท์ : 0 5596 3682,1875
อีเมล : jarupav@nu.ac.th

งานวิจัย

การศึกษา

 • 2545 : PhD (Medico-Pharmaceutical Sciences) , Kyushu University , Japan
 • 2539 : เภสัชศาสตร์มหาบัณทิต (เภสัชอุตสาหกรรม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2536 : เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เภสัชศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Cosmetic Sciences : New activity and formulation
 • Scaffold for Tissue Engineering : Cartilage and skin

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 2554 : บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ , มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2553 : นักวิจัยดีเด่น , มหาวิทยาลัยนเรวร
 • 2551 : Excellence Oral Presentation Award , มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2549 : Excellence Oral Presentation Award , มหาวิทยาลัยนเรศวร

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand