1. Name : Asst. Prof.Apiruk Wongruttanachai

ผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย

Academic Position : Assistant Professor
Department : Department of Pharmacy Practice
Phone : 0-5596-1821
e-mail : apirukw@nu.ac.th

2. Contact Address

 • Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Muang, Phitsanulok THAILAND 65000

  3. Educational Background

  • 2012 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , Sukhothai Thammathirat Open University , Thailand
  • 2009 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , Sukhothai Thammathirat Open University , Thailand
  • 2007 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) , Sukhothai Thammathirat Open University , Thailand
  • 2005 : การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) , Naresuan University , Thailand
  • 2000 : Pharm.D. (Pharm.Care) , Naresuan University , Thailand
  • 1993 : B.Pharm. (Bachelor of Pharmacy) , Chiangmai University , Thailand

  4. Field of Experties

  • เภสัชศาสตรศึกษา (Pharmaceutical Education)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางเภสัชกรรม (Information Technology in Pharmacy)
  • กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม (Laws and Ethics in Pharmacy)
  • สารสนเทศทางยา (Drug Information)
  • การวิเคราะห์สถิติ
  • การประเมินผลโครงการ

  5. Publication / Books

   5.01 Research Publication
  • อรอุมา โชคเจริญรัตน์, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ. 2560 . Assessment of the Oral Contraceptive Flowchart at Community Pharmacies in Phasi Charoen District, Bangkok . ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ . 12 (1) : 1-9. [pdf, 746 KB]
  • กุลธิดา สุดทิม, กุลธิดา ไชยจินดา, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2558 . การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้ในร้านเสริมสวย: กรณีศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร . วารสารอาหารและยา . 22 (1) : 51-60. [pdf, 15240 KB]
  • ดวงธิดา หาคำ, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2557 . การพัฒนางานการคัดกรองและการติดตามการใช้ยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความเครียดและ/หรือภาวะซึมเศร้าของคลินิกเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง . วารสารวิชาการ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 . 16 (2) : 98-106. [pdf, 18011 KB]
  • นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2556 . การศึกษาคดีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประเทศไทย . วารสารนเรศวรพะเยา . 6 (2) : 135-145. [pdf, 345 KB]
  • ปฐมาภรณ์ กุลพนาภินันท์, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2556 . สภาพและปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของร้านยา ในกรุงเทพมหานคร . วารสารนเรศวรพะเยา . 6 (1) : 36-46. [pdf, 19877 KB]
  • ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, กุลธิดา ไชยจินดา, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, อภินันท์ สิริรัตนาธร, กัญชลี เจติยานนท์. 2555 . Pharmacy Professionalism among Thai Pharmacy Students . Thai Journal of Pharmacy Practice . 4 (2) : 31-38. [pdf, 197 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์. 2552 . ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . 11 (3) : 19-32. [pdf, 696 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี, เกษรา วรวุธพุฒิพงศ์, ชยาวี แก้วบุญ. 2552 . ความต้องการบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคสุราโดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาผู้บริโภคสุราในกรุงเทพมหานคร . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 17 (1) : 55-62. [pdf, 2876 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, สุพิชชา จันทร์ประทีป, กนกนภา คำภิโร, บุณฑริกา กลิ่นศรีสุข. 2551 . คำแนะนำเรื่องการเก็บรักษายาที่ผู้มารับบริการได้รับจากร้านยาในกรุงเทพมหานคร . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 16 (3) : 211-219. [pdf, 7410 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, อรวรรณ เกิดเสวียด, สิธรา เทพทัตต์, พชรมน กาวินำ. 2551 . การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2549 เพื่อรักษาตนเองของผู้มารับบริการในร้านยา กรุงเทพมหานคร . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 16 (1) : 67-76. [pdf, 5411 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, ปิยพร เงินทองเนียม. 2550 . การใช้เอสโตรเจนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือนและความเสี่ยงต่อในการเกิดโรคของถุงน้ำดี . วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ . 2 (1) : 96-102. [pdf, 202 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2550 . การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2549 . วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ . 21 (4) : 279-282. [pdf, 135 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, เพชรกุณฑล เตียวตระกูล, ปิยพร เงินทองเนียม, สุนันทา ค้าทวี. 2550 . ความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่องานบริการของร้านยาคุณภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ . 21 (1) : 55-66. [pdf, 269 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2549 . การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2548 . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 14 (3) : 35-42. [pdf, 315 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, ณภัค ฉันทพันธุ์, วรพจน์ เพียรพิจารณ์, วีรภัทร์ สิมะโรจนกุล. 2549 . ความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม . วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ . 1 (3) : 233-240. [pdf, 133 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, อิสรีย์ โพนอินทร์. 2549 . ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม COX-2 inhibitors . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 14 (3) : 73-81. [pdf, 775 KB]
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2548 . ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน . วารสารสาระยา เขต 9 . 11 (1) : 8-9. [gif, 534 KB]

   5.03 Proceeding
  • . 2558. ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการแก้และปรับปรุงกฎหมายวิชาชีพเภสัชกรรม, . การประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 , 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2558, หน้า 59-67.

   5.07 Project | Research Report
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์. 2551 . การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ .
  • อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2550 . จริยธรรมเภสัชกร (Pharmacists' Ethics) นำเสนอในงานประชุมเรื่อง วิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ: ถึงเวลาบูรณาการ (Health Promotion and Modes of Integration) วันที่ 28 ม.ค. 2552 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร . [pdf, 119 KB]
  • ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย. 2549 . ประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม .

   5.09 Book-ทั้งเล่ม
  • 2540 . ยาที่ใช้ในทางทันตกรรม , ชลบุรี, 72 หน้า.
  • 2539 . คู่มือการใช้ยาสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล , ชลบุรี, 121 หน้า.
  • 2537 . คู่มือการใช้ยาสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล , ชลบุรี, 121 หน้า.

  6. วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

  10. Training

  • 25 พฤษภาคม 2554 , การพัฒนาการประเมินผล , คณะเภสัชศาสตร์ , Thailand
  • 18 - 19 พฤษภาคม 2554 , การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , Thailand
  • 15 - 16 มีนาคม 2554 , การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , Thailand
  • 10 - 11 มีนาคม 2554 , การสร้างระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อการศึกษา , โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร , Thailand
  • 9 มีนาคม 2554 , การพัฒนางานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ , อาคารวิทยาลัยนานาชาติ , Thailand
  • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 , พัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , Thailand
  • 9 กุมภาพันธ์ 2554 , การพัฒนานวัตกรรมการสอนแนวใหม่ , โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร , Thailand
  • 24 มกราคม 2554 , ระบบการจัดการ TQF: พัฒนาทักษะนิสิต เสริมประสิทธิภาพงานคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , Thailand
  • 22 พฤศจิกายน 2553 , คำถาม-คำตอบ : การวิจัย สถิติ และประเมินผลการศึกษา , คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร , Thailand
  • 24 - 28 กรกฏาคม 2549 , เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 , ม.เกษตรศาสตร์ กทม. , Thailand
  • 29 - 31 พฤษภาคม 2545 , การจัดสอนวิชา Cybertools for research ในรูป Web-based course , คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กทม. , Thailand
  • 13 - 15 พฤษภาคม 2545 , Graphic Development with Firework รุ่นที่ 3 , ทบวงมหาวิทยาลัย กทม. , Thailand
  • 27 - 29 มีนาคม 2545 , การจัดการศึกษากรณีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง , จ.ขอนแก่น , Thailand
  • 2 มีนาคม 2545 , ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 1/2545 , กทม. , Thailand • Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand