1. Name : Assoc.Prof. Dr.Rattima Jeenapongsa

รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา

Academic Position : Associate Professor
Department : Department of Pharmacy Practice
Phone : 0 5596 1801
e-mail : rattima@nu.ac.th

Administrative Position

 • Director , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Faculty of Pharmaceutical Sciences , Naresuan University

2. Contact Address

 • Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Muang, Phitsanulok THAILAND 65000

  3. Educational Background

  • 2010 : B.P.A. (Bachelor of Public Administration) , Sukhothai Thammathirat Open University , Thailand
  • 2003 : Post-doctoral Training (Pharmacology) , Toyama Medical and Pharmaceutical University , Japan
  • 2000 : Doctor of Philosophy (Pharmacology) , University of Newcastle upon Tyne , United Kingdom
  • 1994 : M.S. (Pharmacology) , Mahidol University , Thailand
  • 1992 : B.Pharm. (Bachelor of Pharmacy) , Chiangmai University , Thailand

  4. Field of Experties

  • การศึกษาผลของ ageing ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ และต่อการตอบสนองทางเภสัชวิทยา
  • การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากพืชสมุนไพร โดยเน้นฤทธิ์ต้านการอักเสบ ผลต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด ผลต่อโรคความจำเสื่อม

  5. Publication / Books

   5.01 Research Publication
  • Kloypan, C., Jeenapongsa, R., Sri-in, P., Chanta, S., Dokpuang, D., Santi Tip-pyang, S., & Surapinit, N. . 2012 . Stilbenoids from Gnetum macrostachyum attenuate human platelet aggregation and adhesion . Phytotherapy Research . 26 (10) : 1564-1568.
  • Buranajaree, S., Donsing, P., Jeenapongsa, R., & Viyoch, J. . 2011 . Depigmenting action of a nanoemulsion containing heartwood extract of Artocarpus incises on UVB-induced hyperpigmentation in C57BL/6 mice . Journal of Cosmetic Science . 62 (1) : 1-14.
  • Faikruaa, A., Jeenapongsab, R., Sila-asnac, M., Viyoch, J. . 2009 . Properties of β-glycerol phosphate/collagen/chitosan blend scaffolds for application in skin tissue engineering . ScienceAsia . 35 : 247-254.
  • Suwanakitch, P., Jeenapongsa, R., Watanabe, H., Saelim, N. . 2008 . Comparison of Alzheimer Disease-related gene expression in differentiated and undifferentiated NG108-15 cells . ScienceAsia . 34 : 31-37.
  • Phuwapraisirisan, P., Surapinit, S., Jeenapongsa, R., Tip-pyang, S., Kokpol, U. . 2007 . Feroniellin B, a new highly potent human platelet aggregation inhibitor from Feroniella lucida . Phytotherapy Research . 21 (5) : 485-487.
  • Tocharus, C., Smitasiri, Y., Jeenapongsa, R. . 2006 . Butea superba Roxb. enhances penile erection in rats . Phytotherapy Research . 20 (6) : 484-489.
  • Suwanakitch, P., Jeenapongsa, R., Tohda, M., Saelim, N., Watanabe, H. . 2005 . Expression of Alzheimer-related genes in rat brain . Federation of European Biochemical Societies Journal. 272: S1. .
  • Tangvarasittichai, O., Jeenapongsa, R., Sitthiworanan, C., Sanguansermsri, T. . 2005 . Laboratory investigations of Hb Constant Spring . Clinical and Laboratory Haematology . 27 (1) : 47-49.
  • Tangvarasittichai, O., Sitthiworanan, C., Dechgitvigrom, W., Sanguansermsri, T., .Jeenapongsa, R. . 2005 . Prevalence and haematological parameters of thalassaemia in Lower Northern Thailand . HAEMA . 8 (2) : 241-244.
  • Tohda, M., Suwanakitch. P., Jeenapongsa. R., Hayashi. H., Watanabe. H., Matsumoto K. . 2004 . Expression Changes of the mRNA of Alzheimer's Disease Related Factors in the Permanent Ischemic Rat Brain . Biological & Pharmaceutical Bulletin . 27 (12) : 2012-2023.
  • Jeenapongsa, R., Pekthong, D., Thippayawan, T., Choorassamee, J., Buathong, J., Sommanus, R., Wannapun, J., Sangamnatdej, S. . 2004 . Glibenclamide and a Thai herbal medicine (Momordica charantia) powder increase HNF-1alpha gene transcription . Drugs of the Future. 29 (Suppl. A): 238. .
  • Jeenapongsa, R., Yoovathaworn, K., Sriwatanakul, KM., Pongprayoon, U. and Sriwatanakul, K. . 2003 . Anti-inflammatory activity of (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene from Zingiber cassumunar Roxb. . Journal of Ethnopharmacology . 87 : 143-148.
  • Jeenapongsa, R., Tohda, M, and Watanabe, H. . 2003 . Choto-san inhibits vof-21 mRNA expression in permanent ischemic brain and prolongs sleeping time . Journal of Pharmacological Sciences. 91 (supp 1): 277P .
  • Jeenapongsa, R., Tohda, M., Watanabe, H. . 2003 . Effects of Choto-san and Chotoko on thiopental-induced sleeping time . Journal of Traditional Medicine . 20 (4) : 165-167.
  • Jeenapongsa, R., Thomas, TH. and Ford, GA. . 2001 . Aging and platelet GPIIb-IIIa exposure . Clinical Pharmacology and Therapeutics. 69(2): pP15 .
  • Jeenapongsa, R. , Thomas, TH. and Ford, G.A. . 2001 . Impaired ATP availability at adenylate cyclase site in platelets from older subjects. 69(2): pP14. . Clinical Pharmacology and Therapeutics .
  • Jeenapongsa, R. , Thomas, TH. and Ford, G.A. . 1999 . Role of cytoskeleton and effect of ageing in transmembrane receptor adenylate cyclase signalling in human platelets . British Journal of Clinical Pharmacology . 47 (5) : 594-595.
  • อังคณา หิรัญสาลี .สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ , รัตติมา จีนาพงษา, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์. ศรัณยา ธาราแสวง . 2551 . ยารักษาโรคริดสีดวงทวารจากสมุนไพรเพชรสังฆาต . วารสารวิชาการสาธารณสุข 17, ฉบับเพิ่มเติม 6 (ก.ย.-ต.ค. 2551) SVI1578-SVI1588 .
  • Bualee, C.,Ounaroon, A., Jeenapongsa, R. . 2550 . Antidiabetic and long-term effects of Elaeocarpus grandiflorus . Naresuan University Journal . 15 (1) : 17-28.
  • Suwanakitch, P., Saelim, N., Watanabe, H. Jeenapongsa, R. . 2549 . Expression of Alzheimer disease-related genes in neuroblastoma cells . Thai Journal of Pharmacology. 28(1): 91 .
  • Bualee, C., Jeenapongsa, R., Ounaroon, A . 2549 . Long-term effect of Elaeocarpus grandiflorus in alloxan-induced diabetes rats . Thai Journal of Pharmacology. 28(1): 93 .
  • Suwanakitch, P., Jeenapongsa, R., Saelim, N., Tohda, M., Watanabe, H. . 2548 . Altered mRNA expression in ischemic rat brain . Thai Journal of Pharmacology. 27(1): 52. .
  • Bualee, C., Jeenapongsa, R., Ounarun, A. . 2548 . Antioxidative effects of Elaeocarpus grandiflorus . Thai Journal of Pharmacology. 27(1): 53. .
  • Tocharus, C., Jeenapongsa, R., Teakthong, T., Smitasiri, Y. . 2548 . Effects of long-term treatment of Butea superba on sperm motility and concentration . Naresuan University Journal . 13 (2) : 11-17.
  • Tangvarasittichai, O., Jeenapongsa, R., Sitthiworanan, C., Sanguansermsri, T . 2547 . Diagnostic value of combined parameters for α-thalassemia-1 screening in pregnant women . Naresuan University Journal . 12 (1) : 19-24.
  • นาตยา ถีระวงษ์ ศรีสุดา กาญจนโอฬารศิริ อารียา ยอดปลอบ , รัตติมา จีนาพงษา. 2546 . การสำรวจมาตรฐานของร้านยาในความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) . 3 (12) : 28-32.
  • Jeenapongsa, R. . 2544 . Current concepts in development and new drugs . Naresuan University Journal . 9 (2) : 72-78.

   5.04 Poster | Oral Presentation
  • Jeenapongsa, R. , Tocharus, C., Smitasiri, Y. . Effect of Butea superba on penile erection and sperm production in rats, . 55th International congress and Annual Meeting of the Society for Medical Plant Research, , Graz, Austria..
  • Klungsupya, P., Phatvet, W., Limsiriwong, P., Khayungarnnawee, A., Sematong, T. Tantrawong A., Suntorntanasat, T. Jeenapongsa, R., Taepavarapruk, P. and Taepavarapruk, N. . In vivo and in vitro evaluation of antioxidant activity of Curcuma longa Linn., . The International Workshop on Medicinal & Aromatic Plants, , Chiangmai, Thailand.
  • Bualee, C., Jeenapongsa, R., Ounarun,A. . Long-term effect of Elaeocarpus grandiflorus in alloxan-induced diabetes rats, . 28th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting, , Club Andaman Beach Resort, Phuket, Thailand..
  • Suwanakitch, P., Saelim, N., Watanabe, H., Jeenapongsa, R. . Expression of Alzheimer disease-related genes in neuroblastoma cells, . 28th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting., , Club Andaman Beach Resort, Phuket, Thailand..
  • Klungsupya, P., Limsiriwong, P., Jeenapongsa, R., Taepavarapruk, P. and Taepavarapruk, N. . Improvement of brain function by Curcuma longa extract in memory-impaired rats, . 4th International Symposium on the Family Zingiberaceae, , Singapore Botanic Gardens, Singapore. .
  • Bualee, C., Ounaroon, A., Jeenapongsa, R. . Antidiabetic activity of Elaeocarpus grandiflorus, . The 7th JSPS/NRCT Joint Seminar “Recent Advances in Natural Product Research and Its Application”, , Toyama, Japan.
  • Bualee, C., Jeenapongsa, R., Ounarun, A. . Antioxidative effects of Elaeocarpus grandiflorus, . 27th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting, , Krungsri River Hotel, Ayutthaya, Thailand.
  • Suwanakitch, P., Jeenapongsa, R., Saelim, N., Tohda, M., Watanabe, H. . Altered mRNA expression in ischemic rat brain, . 27th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting, , Krungsri River Hotel, Ayutthaya, Thailand..
  • Suwanakitch, P., Jeenapongsa, R., Saelim, N., Tohda, M., Watanabe, H. . Expression of Alzheimer-related mRNA in rat brain, . 30 th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference, , Budapest, Hungary.
  • Bualee, C., Jeenapongsa, R.,Ounarun, A. . Antidiabetic activity of Elaeocarpus grandiflorus, . The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA IV) , , University of Medicine and Pharmacy at HoChiMinh City, Ho Chi Minh City, Vietnam..
  • Jeenapongsa, R., Taepavarapruk, P., Taepavarapruk, N., Limsiriwong, P., Klungsupya, P. . Memory improvement and antioxidative effects of Piper nigrum, . 20th FAPA Congress, , Bangkok Convention Centre Hall in Sofitel Central Plaza Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand.
  • Klungsupya, P., Limsiriwong, P., Taepavarapruk, P., Taepavarapruk, P., Jeenapongsa, R. . Antioxidant activity study of Curcuma longa extract using memory-impaired rats, . 20th FAPA Congress, Bangkok, Thailand. November 30 – December 3, 2004. , , Bangkok Convention Centre Hall in Sofitel Central Plaza Bangkok Hotel.
  • Jeenapongsa, R., Pekthong, D., Thippayawan, T. Choorassamee, J., Buathong, J., Sommanus, R., Wannapun, J., Sangamnatdej, S. . Glibenclamide and a Thai herbal medicine (Momordica charantia) powder increase HNF-1alpha gene transcription. , . The 18th International Symposium on Medicinal Chemistry, , Copenhagen, Denmark.
  • Jeenapongsa, R., Tohda, M., Watanabe, H. . Effects of medicinal plants on gene expression in dementia rats, . The 7th International Congress "Phytopharm 2003" Actual problems of creation of new medicinal preparations of natural origin, , Saint-Petersburg, Russia.
  • Jeenapongsa, R.,Tohda, M., Watanabe, H. . Molecular effects of medicinal plants on dementia, . The Joint Seminar “RECENT ADVANCES IN NATURAL MEDICINE RESEARCH” JSPS-NRCT Core University System on Natural Medicine in Pharmaceutical Sciences, .

   5.06 Accomplished Research Work
  • 2000 . การศึกษาความชุกและลักษณะยีนธาลัสซีเมียของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดพิษณุโลก .
  • 2000 . การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดธุรกิจสุขภาพและความงาม ประเภทนวดแผนไทยและสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก .
  • 2000 . การศึกษาผลกระทบจากการเป็นร้านยาคุณภาพในมุมมองของผู้ประกอบการ .
  • 2000 . การศึกษาฤทธิ์ของผงมะระขี้นกและยากลัยเบนคลาไมด์ต่อการแสดงออกของ HNF-1alpha mRNA .
  • 2000 . การศึกษาฤทธิ์ต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของยาอายุวัฒนะ .
  • 2000 . การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากพืชสมุนไพร .
  • 2000 . การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดจากกวาวเครือแดง .
  • 2000 . การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของไคร้ย้อย .
  • 2000 . การสำรวจอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร .
  • 2000 . ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร้านยาในจังหวัดนนทบุรี .

  6. วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

  8. Awards

  • 2010 : การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (ระดับดี) การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 , การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
  • 2009 : รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2009 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ด้านบริหารองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2009 : รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปีพุทธศักราช 2551 สำนักนายกรัฐมนตรี , คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี
  • 1995 : รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2538 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand