หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง (ข้าราชการ)
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  เสนอแนะ  

โครงสร้างตำแหน่ง - Instructor/Lecturer (Academic Staff)


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  ภญ.อ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2.  ภญ.อ.ขวัญจิต ด่านวิไล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
3.  ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
4.  อ.ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
5.  ภก.อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
6.  อ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
7.  อ.ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
8.  อ.ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
9.  อ.ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
10.  ภญ.อ.ปัทมวรรณ โกสุมา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
11.  ภญ.พิจิตรา หงษ์ประสิทธิ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
12.  อ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
13.  อ.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
14.  อ.ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
15.  อ.วิธู ดิลกธรสกุล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
16.  อ.วิรินทร์ อันล้ำเลิศ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
17.  ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
18.  อ.ศิริกานต์ ศรีโสภา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
19.  อ.ดร.ศุภชัย อินสุข
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
20.  อ.ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
21.  อ.ดร.สุดาพร วงค์วาร
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
22.  ดร.สุภาวดี พาหิระ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
23.  อ.สุภิญญา เดชานนท์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
24.  อ.ดร.เสริมวุฒิ จันทร์นวล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
25.  อ.อภินันท์ สิริรัตนาธร
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
26.  อ.ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
27.  อ.ดร.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
28.  อ.ดร.โอฬาริก อะสุพล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Assistant Professor
(26) 
Associate Professor
(19) 
Instructor/Lecturer (Academic Staff)
(28) 
คนสวน
(2) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(1) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(21) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) 
นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) 
นักวิชาการพัสดุ
(1) 
นักวิชาการศึกษา
(3) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(3) 
นักวิทยาศาสตร์
(8) 
บรรณารักษ์
(1) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(1) 
พนักงานขับรถยนต์
(1) 
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
(1) 

หน้าแรก 

 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th