หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง (ข้าราชการ)
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  เสนอแนะ  

โครงสร้างตำแหน่ง - Assistant Professor


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  ผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2.  ผศ.ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
3.  ผศ.ดร.จันทิมา เมทนีธร
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
4.  ผศ.ดร.เฉลิม ทรายอินทร์
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
5.  ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
6.  ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
7.  ผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
8.  ผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
9.  ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
10.  ผศ.ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
11.  ผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
12.  ผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
13.  ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
14.  ผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
15.  ผศ.ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
16.  ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ มากมี
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
17.  ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
18.  ผศ.อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
19.  ผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
20.  ผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
21.  ผศ.อรรถการ นาคำ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
22.  ผศ.อรรถวิทย์ สมศิริ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
23.  ผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
24.  ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
25.  ผศ.ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
26.  ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Assistant Professor
(26) 
Associate Professor
(19) 
Instructor/Lecturer (Academic Staff)
(28) 
คนสวน
(2) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(1) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(21) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) 
นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) 
นักวิชาการพัสดุ
(1) 
นักวิชาการศึกษา
(3) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(3) 
นักวิทยาศาสตร์
(8) 
บรรณารักษ์
(1) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(1) 
พนักงานขับรถยนต์
(1) 
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
(1) 

หน้าแรก 

 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th