หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง (ข้าราชการ)
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  เสนอแนะ  

โครงสร้างตำแหน่ง - Associate Professor


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
2.  รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
3.  รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
4.  รศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
5.  รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
6.  อ.ดร.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
7.  รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
8.  รศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
9.  รศ.ดร.นันทกา โกรานา
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
10.  รศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
11.  รศ.ดร.เนติ วระนุช
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
12.  รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
13.  รศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
14.  รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
15.  รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
16.  รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
17.  รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
18.  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
19.  รศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Assistant Professor
(26) 
Associate Professor
(19) 
Instructor/Lecturer (Academic Staff)
(28) 
คนสวน
(2) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(1) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(21) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) 
นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) 
นักวิชาการพัสดุ
(1) 
นักวิชาการศึกษา
(3) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(3) 
นักวิทยาศาสตร์
(8) 
บรรณารักษ์
(1) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(1) 
พนักงานขับรถยนต์
(1) 
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
(1) 

หน้าแรก 

 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th