หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง (ข้าราชการ)
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  เสนอแนะ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เน€เธˆเน‰เธฒเธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นางกมลณิชา ฉิมแย้ม
สํานักงานเลขานุการ
2.  นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์
สํานักงานเลขานุการ
3.  นางสาวณัฐวรรณ สถานทุง
สํานักงานเลขานุการ
4.  นายธเรศ แก้วบวรรัตน์
สํานักงานเลขานุการ
5.  นางนงนุช โมราราย
สํานักงานเลขานุการ
6.  นางสาวนภษร สร้อยยอดทอง
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
7.  นางสาวนัฐรดา กันแตง
สํานักงานเลขานุการ
8.  นางนันท์นภัส โตล่ำ
สํานักงานเลขานุการ
9.  นางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุข
สํานักงานเลขานุการ
10.  นายบุญเจิด บุญวังแร่
สํานักงานเลขานุการ
11.  นายปวีณ เทพอุโมงค์
สํานักงานเลขานุการ
12.  นางสาวปัทมา ทับทิมทอง
สํานักงานเลขานุการ
13.  นายปาน สถานทุง
สํานักงานเลขานุการ
14.  นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
สํานักงานเลขานุการ
15.  นางรวิวรรณ สุขสบาย
สํานักงานเลขานุการ
16.  นางสาววิภารัตน์ ครุฑถ้วย
สํานักงานเลขานุการ
17.  นางสาวศรีสัจจา เปาจีน
สํานักงานเลขานุการ
18.  นางสาวศศิลดา ตายา
สํานักงานเลขานุการ
19.  นางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
สํานักงานเลขานุการ
20.  นายสุรินทร์ นิลาพันธ์
สํานักงานเลขานุการ
21.  นางสาวอรัญญา อินทโชติ
สํานักงานเลขานุการ

Assistant Professor
(26) 
Associate Professor
(19) 
Instructor/Lecturer (Academic Staff)
(28) 
คนสวน
(2) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(1) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(21) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) 
นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) 
นักวิชาการพัสดุ
(1) 
นักวิชาการศึกษา
(3) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(3) 
นักวิทยาศาสตร์
(8) 
บรรณารักษ์
(1) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(1) 
พนักงานขับรถยนต์
(1) 
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
(1) 

หน้าแรก 

 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th