หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานิสิต
ประกันคุณภาพการศึกษา

Mission
คณะเภสัชศาสตร์
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมประจำวัน

  กิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


Guest speaker in a topic of the use of mycophenolate in kidney transplantation

ประเภทกิจกรรมวิทยากรภายนอกสถาบัน (ระดับชาติ)
ระยะเวลา25 - 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2554
หน่วยงาน Contemporary Review in Pharmacotherapy 2011, Bangkok , Thailandสาระ/ประโยขน์

Guest speaker in a topic of the use of mycophenolate in kidney transplantation at Contemporary Review in Pharmacotherapy 2011 on July 25th-27th, 2011, Bangkok, Thailand

 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th